GIẤY KIỂM ĐỊNH

GIẤY KIỂM ĐỊNH

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SỐ VNT/F17/117295

NGÀY 22/112017

KẾT QUẢ SON MÔI HANDMADE CAO CẤP – THE RICH SKIN LIPSTICK: KHÔNG CHÌ, KHÔNG THỦY NGÂN, KHÔNG ASEN